Aneks nr 2 z dnia 15.03.2021 r. do regulaminu porządkowego Sanatorium Włókniarz  w Busku – Zdroju /dotyczy przestrzegania zasad bezpieczeństwa w stanie zagrożenia bezpieczeństwa epidemicznego/Informacje dla pacjentów i pracowników dotyczące bezpieczeństwa w związku z ryzykiem zachorowania powodowanego przez koronawirusa SARS–CoV-2. Działania realizowane są na podstawie „Wytycznych  Krajowego Konsultanta dziedzinie Balneologii i Medycyny Fizykalnej i Ministra Zdrowia dla funkcjonowania uzdrowisk w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce”  z dnia 11.03.2021r.

•    Do odwołania warunkiem rozpoczęcia stacjonarnego pobytu w sanatorium, niezależnie od formy oraz finansowania lub współfinansowania pobytu (NFZ, pobyty i noclegi pełnopłatne), jest:
       -    negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 osoby korzystającej ze świadczeń w sanatorium z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu
       -   albo zaszczepienie się osoby korzystającej ze świadczeń w sanatorium przeciwko COVID-19 (wymagany pełny cykl szczepień potwierdzony certyfikatem)


•    Do sanatorium uzdrowiskowego może zostać przyjęta wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Do sanatorium nie może zostać przyjęta osoba objęta kwarantanną lub izolacją oraz osoba, która przebywa z osobą odbywającą izolację w warunkach domowych (zakaz nie dotyczy osób zaszczepionych oraz ozdrowieńców).

•    Pracownicy medyczni oraz pozostali pracownicy sanatorium przed przystąpieniem do pracy składają codziennie oświadczenie o stanie zdrowia (tj. braku objawów takich jak gorączka, kaszel, katar, duszności, trudności w oddychaniu) oraz oświadczenie o braku kontaktu                                z osobami z potwierdzonym lub prawdopodobnym przypadkiem zakażenia SARS-CoV-2);
ze składania oświadczenia o stanie zdrowia mogą zostać zwolnieni pracownicy, którzy zostali zaszczepieni przeciwko COVID-19; ( zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora FNSZZ PL Sanatorium „Włókniarz” z dnia 12-03-2021. )

             W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek z niepokojących objawów Pracownicy nie są dopuszczani do pracy. Pracownik z temperaturą powyżej 37,5°C lub objawami infekcji dróg oddechowych albo innymi objawami wskazującymi na możliwość zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 nie powinien zgłaszać się do pracy – pracownik, po powiadomieniu zakładu pracy o tym fakcie, powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem POZ w celu ustalenia adekwatnego postępowania epidemiologicznego, diagnostycznego i leczniczego;

•    Na terenie sanatorium obowiązuje bezwzględny nakaz stosowania maseczek zakrywających usta i nos,  mycia i dezynfekcji rąk oraz zasada utrzymywania dystansu społecznego. 

Na terenie obiektu w miejscach ogólnodostępnych /hole, korytarze, wejścia do jadalni/ dostępne są środki dezynfekcyjne. Na tablicach edukacyjnych umieszczone są również instrukcje dotyczące mycia i dezynfekcji rąk, prawidłowego zakładania i zdejmowania maseczki i rękawic. W obiekcie wprowadzono tzw. Strefy bezpieczeństw tj. oznaczenia na posadzkach, pomagające zachować tzw. bezpieczny odstęp.

Na czas nieobecności w pokoju klucz (ze względów epidemiologicznych) prosimy pozostawić przy sobie. Przy konieczności zwrotu do recepcji przedmiot powinien być każdorazowo dezynfekowany.

•    W czasie realizacji zabiegów i pobytu:

-  każda osoba przebywająca na terenie zakładu lecznictwa uzdrowiskowego powinna mieć założoną maseczkę (higieniczną lub jednorazową) podczas kontaktu z personelem oraz podczas korzystania z przestrzeni wspólnych (np. poczekalnie, recepcja, pomieszczenia zabiegowe – z wyjątkiem zabiegów kąpielowych, inhalacji, sale gimnastyczne – z wyjątkiem ćwiczeń wysiłkowych, wypoczywalnie, tarasy wypoczynkowe, korytarze, jadalnia – poza czasem spożywania posiłków);
 - pacjent powinien ograniczyć ilość rzeczy zabieranych na zabiegi do niezbędnego minimum (zakazane powinno być używanie w trakcie zabiegów telefonu komórkowego);
-  na zabiegi zgłaszamy się w wyznaczonym miejscu i czasie, ograniczając korzystanie z przestrzeni wspólnych / poczekalnie ZPL, korytarze, wypoczywanie/, w przypadku konieczności przebywania w częściach wspólnych wymagane jest utrzymanie min 1,5 m odległości /zalecane 2 m/ między osobami.
- zalecamy pacjentom zakwaterowanym w sanatorium wypoczynek po zabiegach w pokojach zakwaterowania, a nie w wypoczywalniach  o ile taki sposób postępowania nie będzie stwarzał zagrożenia  dla ich stanu zdrowia/
-należy zadbać o zachowanie dystansu społecznego podczas wykonywania ćwiczeń grupowych – conajmniej dwa metry.


Zgodnie z zarządzeniem dyrektora FNSZZ PL Sanatorium „Włókniarz” z dnia 12-03-2021 r.  wprowadza się do odwołania:


-    zakaz korzystania przez pacjentów z przepustek;
-    zakaz opuszczania przez pacjentów obiektu w celach innych niż realizacja programu leczenia i poprawa stanu zdrowia (tj. korzystanie z zabiegów, korzystanie z urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego, spacer, ćwiczenia na świeżym powietrzu);
-    bezwzględny zakaz uczestniczenia przez pacjentów w wydarzeniach o charakterze zbiorowym nie związanych z realizacją programu leczenia, jak: spotkania towarzyskie, koncerty, wycieczki, itp.;
-    zakaz odwiedzania się w pokojach – bezwzględny zakaz przebywania na obiekcie osób postronnych
Stołówka funkcjonuje w oparciu o „Wytyczne dla funkcjonowania uzdrowisk w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce” -  zasady żywienia zbiorowego z dnia 11.03.2021 r.


 Zasady zachowania w sanatorium  – personel:

Rekomendowanym postępowaniem chroniącym przed zakażeniem jest szczepienie przeciwko COVID-19; o ile nie ma ku temu przeciwwskazań zdrowotnych personel zakładu lecznictwa uzdrowiskowego powinien zostać zaszczepiony przeciwko COVID-19;
-     podstawowym zachowaniem chroniącym przed zakażeniem jest higiena rąk;
-    należy regularnie i dokładnie myć ręce wodą z mydłem (przez min. 40 sekund) zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalkach albo dezynfekować suche dłonie udostępnionym środkiem dezynfekcyjnym (przez min. 30 sekund);
- należy myć ręce co najmniej: tuż po przyjściu do pracy – przed rozpoczęciem pracy, przed posiłkiem, po skorzystaniu z toalety, w przypadku każdego widocznego zanieczyszczenia rąk;
-  należy dezynfekować ręce co najmniej: przed i po każdym kontakcie z pacjentem, przed założeniem i po zdjęciu odzieży ochronnej;
-  po narażeniu na kontakt z materiałem biologicznym ręce należy bezwzględnie zdezynfekować, a jeśli widoczne są zabrudzenia – umyć wodą z mydłem;
-   należy przestrzegać zasad prawidłowego stosowania środków antyseptycznych: dezynfekcja rąk powinna dotyczyć rąk osuszonych, nigdy wilgotnych (ze względu na rozcieńczanie płynów dezynfekcyjnych), a jej czas nie może być krótszy niż 30 sekund;
- należy przestrzegać zasad prawidłowego stosowania środków ochrony indywidualnej;
-   należy unikać dotykania rękoma twarzy, szczególnie okolicy ust, nosa i oczu;
-  podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką (chusteczkę należy jak najszybciej wyrzucić do zamkniętego kosza i umyć ręce);
-  przy wykonywaniu obowiązków należy przestrzegać zasady „nic poniżej łokcia” (zalecana praca bez biżuterii i zegarka);
-  należy pamiętać, by stanowisko pracy było czyste i higieniczne, w trakcie i po zakończonym dniu pracy;
-  należy pamiętać o regularnej dezynfekcji powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, telefon komórkowy, długopis, pieczątka, klawiatura i myszka, terminal, włączniki świateł, powierzchnia biurka, klamki;
-  należy ograniczyć ilość rzeczy noszonych do pracy do niezbędnego minimum (należy minimalizować ślad osobisty w miejscu pracy);
- wszystkie przedmioty osobiste używane podczas pracy (np. okulary, telefony, tablety, długopisy, itp.) powinny być dokładnie odkażone na koniec dnia pracy;
- tam, gdzie jest to możliwe, należy rozważyć pracę przy otwartych oknach (przez cały czas) lub jak najczęściej wietrzyć pomieszczenie (kilka razy dziennie);
- należy unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość;
-  w przypadku wystąpienia objawów chorobowych ze strony układu oddechowego (przeziębienie, kaszel, katar, gorączka) należy skontaktować się z lekarzem i nie należy zgłaszać się do pracy, a jeżeli objawy pojawią się w pracy należy bezwzględnie zastosować maseczkę zakrywającą usta i nos oraz ustalić dalsze postępowanie z przełożonym;
 -  pracownik powinien niezwłocznie poinformować pracodawcę (za pośrednictwem bezpośredniego przełożonego) o podejrzeniu lub rozpoznaniu u niego zachorowania wywołanego wirusem SARS-CoV-2.
- personel w kontaktach z innymi osobami (współpracownicy, pacjenci)  zobowiązany jest przy realizacji wszystkich obowiązków, o ile to możliwe, zachować bezpieczną odległość od rozmówcy, pacjenta, klienta minimum 1,5 metra;
-  w szczególności należy zachować odległość powyżej 1,5 metra od osób z objawami chorobowymi ze strony układu oddechowego (kaszel, kichanie, objawy przeziębienia);
-  do niezbędnego minimum należy ograniczać czas korzystania przez pracowników z przestrzeni wspólnych (np. szatnia, pomieszczenie socjalne, stołówka pracownicza, itp.) oraz unikać wspólnego korzystania z tych przestrzeni w tym samym czasie (np. przez korzystanie z przerw w różnych godzinach);
-  należy unikać, o ile to możliwe ze względu na charakter wykonywanych czynności, przebywania w tym samym pomieszczeniu z innym pracownikiem lub pacjentem powyżej 15 minut; osoby pracujące lub przebywające w jednym pomieszczeniu powinny zachować, o ile to możliwe,  dystans co najmniej 1,5 metra (zalecane 2 metry);
-  do niezbędnego minimum należy ograniczyć czas kontaktu pracowników w przypadku pracy zmianowej albo całkowicie zrezygnować z takiego kontaktu (preferowana wymiana informacji przez telefon, drogą elektroniczną lub na piśmie);
-  w kontaktach interpersonalnych należy unikać wzajemnego dotykania (podawania rąk, przytulania przy powitaniu lub pożegnaniu, itp.);
-  należy zrezygnować z wzajemnego przygotowywania posiłków czy napojów;
-  należy ograniczyć organizowanie bezpośrednich spotkań i narad wewnętrznych; o ile spotkanie są niezbędne, powinny być przeprowadzone przy otwartych oknach z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości pomiędzy osobami (minimum 1,5 metra, zalecane 2 metry);
-   odprawy medyczne, spotkania organizacyjne i konsultacje pomiędzy pracownikami powinny odbywać się w formie telekomunikacji (preferowany kontakt telefoniczny i mailowy oraz narady zdalne);
- polecenia, ustalenia i raporty zaleca się przekazywać, o ile to możliwe, telefonicznie lub drogą elektroniczną;
              - należy ograniczyć do niezbędnego minimum obieg dokumentów papierowych;
 - należy promować wśród pacjentów i klientów załatwianie spraw z wykorzystaniem telefonu i poczty elektronicznej;
  -  w wizytach lub obchodach lekarskich i pielęgniarskich oraz przy realizacji innych świadczeń (przyjęcia do oddziału, udzielanie informacji, procedury medyczne, zabiegowe i inne) powinna uczestniczyć minimalna liczba personelu, wyłącznie niezbędna do wykonania czynności;
 -  zlecenia lekarskie i procedury pielęgniarskie powinny być realizowane w sposób ograniczający do minimum ilość wejść personelu do pokoju pacjenta lub pacjenta do dyżurek i gabinetów zabiegowych oraz w sposób ograniczający do minimum czas kontaktu personelu z pacjentem – o ile taki sposób postępowania nie będzie stwarzał zagrożenia dla stanu zdrowia pacjenta;
   -  także poza pracą pracownicy powinni unikać kontaktu z osobami, u których występują objawy choroby układu oddechowego (należy przy tym pamiętać, że u części osób, szczególnie u dzieci i osób młodych, zakażenie SARS-CoV-2 może być skąpoobjawowe lub bezobjawowe);