REGULAMIN PORZĄDKOWY SANATORIUM „Włókniarz”

W BUSKU - ZDROJU

Aneks nr 2 z dnia 15.03.2021 r. do regulaminu porządkowego Sanatorium Włókniarz  w Busku – Zdroju /dotyczy przestrzegania zasad bezpieczeństwa w stanie zagrożenia bezpieczeństwa epidemicznego/

Informacje dla pacjentów i pracowników dotyczące bezpieczeństwa w związku z ryzykiem zachorowania powodowanego przez koronawirusa SARS–CoV-2. Działania realizowane są na podstawie „Wytycznych  Krajowego Konsultanta dziedzinie Balneologii i Medycyny Fizykalnej i Ministra Zdrowia dla funkcjonowania uzdrowisk w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce”  z dnia 11.03.2021r.


•    Do odwołania warunkiem rozpoczęcia stacjonarnego pobytu w sanatorium, niezależnie od formy oraz finansowania lub współfinansowania pobytu (NFZ, pobyty i noclegi pełnopłatne), jest:

       -    negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 osoby korzystającej ze świadczeń w sanatorium z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu
       -   albo zaszczepienie się osoby korzystającej ze świadczeń w sanatorium przeciwko COVID-19 (wymagany pełny cykl szczepień potwierdzony certyfikatem)

•    Do sanatorium uzdrowiskowego może zostać przyjęta wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Do sanatorium nie może zostać przyjęta osoba objęta kwarantanną lub izolacją oraz osoba, która przebywa z osobą odbywającą izolację w warunkach domowych (zakaz nie dotyczy osób zaszczepionych oraz ozdrowieńców).


•    Pracownicy medyczni oraz pozostali pracownicy sanatorium przed przystąpieniem do pracy składają codziennie oświadczenie o stanie zdrowia (tj. braku objawów takich jak gorączka, kaszel, katar, duszności, trudności w oddychaniu) oraz oświadczenie o braku kontaktu  z osobami z potwierdzonym lub prawdopodobnym przypadkiem zakażenia SARS-CoV-2);
ze składania oświadczenia o stanie zdrowia mogą zostać zwolnieni pracownicy, którzy zostali zaszczepieni przeciwko COVID-19; ( zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora FNSZZ PL Sanatorium „Włókniarz” z dnia 12-03-2021. )


             W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek z niepokojących objawów Pracownicy nie są dopuszczani do pracy. Pracownik z temperaturą powyżej 37,5°C lub objawami infekcji dróg oddechowych albo innymi objawami wskazującymi na możliwość zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 nie powinien zgłaszać się do pracy – pracownik, po powiadomieniu zakładu pracy o tym fakcie, powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem POZ w celu ustalenia adekwatnego postępowania epidemiologicznego, diagnostycznego i leczniczego;

•    Na terenie sanatorium obowiązuje bezwzględny nakaz stosowania maseczek zakrywających usta i nos,  mycia i dezynfekcji rąk oraz zasada utrzymywania dystansu społecznego. 

Na terenie obiektu w miejscach ogólnodostępnych /hole, korytarze, wejścia do jadalni/ dostępne są środki dezynfekcyjne. Na tablicach edukacyjnych umieszczone są również instrukcje dotyczące mycia i dezynfekcji rąk, prawidłowego zakładania i zdejmowania maseczki i rękawic. W obiekcie wprowadzono tzw. Strefy bezpieczeństw tj. oznaczenia na posadzkach, pomagające zachować tzw. bezpieczny odstęp.

Na czas nieobecności w pokoju klucz (ze względów epidemiologicznych) prosimy pozostawić przy sobie. Przy konieczności zwrotu do recepcji przedmiot powinien być każdorazowo dezynfekowany.

•    W czasie realizacji zabiegów i pobytu:

-  każda osoba przebywająca na terenie zakładu lecznictwa uzdrowiskowego powinna mieć założoną maseczkę (higieniczną lub jednorazową) podczas kontaktu z personelem oraz podczas korzystania z przestrzeni wspólnych (np. poczekalnie, recepcja, pomieszczenia zabiegowe – z wyjątkiem zabiegów kąpielowych, inhalacji, sale gimnastyczne – z wyjątkiem ćwiczeń wysiłkowych, wypoczywalnie, tarasy wypoczynkowe, korytarze, jadalnia – poza czasem spożywania posiłków);
 - pacjent powinien ograniczyć ilość rzeczy zabieranych na zabiegi do niezbędnego minimum (zakazane powinno być używanie w trakcie zabiegów telefonu komórkowego);
-  na zabiegi zgłaszamy się w wyznaczonym miejscu i czasie, ograniczając korzystanie z przestrzeni wspólnych / poczekalnie ZPL, korytarze, wypoczywanie/, w przypadku konieczności przebywania w częściach wspólnych wymagane jest utrzymanie min 1,5 m odległości /zalecane 2 m/ między osobami.
- zalecamy pacjentom zakwaterowanym w sanatorium wypoczynek po zabiegach w pokojach zakwaterowania, a nie w wypoczywalniach  o ile taki sposób postępowania nie będzie stwarzał zagrożenia  dla ich stanu zdrowia/
-należy zadbać o zachowanie dystansu społecznego podczas wykonywania ćwiczeń grupowych – conajmniej dwa metry.


•    Zgodnie z zarządzeniem dyrektora FNSZZ PL Sanatorium „Włókniarz” z dnia 12-03-2021 r.  wprowadza się do odwołania:
-    zakaz korzystania przez pacjentów z przepustek;
-    zakaz opuszczania przez pacjentów obiektu w celach innych niż realizacja programu leczenia i poprawa stanu zdrowia (tj. korzystanie z zabiegów, korzystanie z urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego, spacer, ćwiczenia na świeżym powietrzu);
-    bezwzględny zakaz uczestniczenia przez pacjentów w wydarzeniach o charakterze zbiorowym nie związanych z realizacją programu leczenia, jak: spotkania towarzyskie, koncerty, wycieczki, itp.;
-    zakaz odwiedzania się w pokojach – bezwzględny zakaz przebywania na obiekcie osób postronnych

Stołówka funkcjonuje w oparciu o „Wytyczne dla funkcjonowania uzdrowisk w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce” -  zasady żywienia zbiorowego z dnia 11.03.2021 r.

 Zasady zachowania w sanatorium  – personel:

Rekomendowanym postępowaniem chroniącym przed zakażeniem jest szczepienie przeciwko COVID-19; o ile nie ma ku temu przeciwwskazań zdrowotnych personel zakładu lecznictwa uzdrowiskowego powinien zostać zaszczepiony przeciwko COVID-19;
-     podstawowym zachowaniem chroniącym przed zakażeniem jest higiena rąk;
-    należy regularnie i dokładnie myć ręce wodą z mydłem (przez min. 40 sekund) zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalkach albo dezynfekować suche dłonie udostępnionym środkiem dezynfekcyjnym (przez min. 30 sekund);
- należy myć ręce co najmniej: tuż po przyjściu do pracy – przed rozpoczęciem pracy, przed posiłkiem, po skorzystaniu z toalety, w przypadku każdego widocznego zanieczyszczenia rąk;
-  należy dezynfekować ręce co najmniej: przed i po każdym kontakcie z pacjentem, przed założeniem i po zdjęciu odzieży ochronnej;
-  po narażeniu na kontakt z materiałem biologicznym ręce należy bezwzględnie zdezynfekować, a jeśli widoczne są zabrudzenia – umyć wodą z mydłem;
-   należy przestrzegać zasad prawidłowego stosowania środków antyseptycznych: dezynfekcja rąk powinna dotyczyć rąk osuszonych, nigdy wilgotnych (ze względu na rozcieńczanie płynów dezynfekcyjnych), a jej czas nie może być krótszy niż 30 sekund;
- należy przestrzegać zasad prawidłowego stosowania środków ochrony indywidualnej;
-   należy unikać dotykania rękoma twarzy, szczególnie okolicy ust, nosa i oczu;
-  podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką (chusteczkę należy jak najszybciej wyrzucić do zamkniętego kosza i umyć ręce);
-  przy wykonywaniu obowiązków należy przestrzegać zasady „nic poniżej łokcia” (zalecana praca bez biżuterii i zegarka);
-  należy pamiętać, by stanowisko pracy było czyste i higieniczne, w trakcie i po zakończonym dniu pracy;
-  należy pamiętać o regularnej dezynfekcji powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, telefon komórkowy, długopis, pieczątka, klawiatura i myszka, terminal, włączniki świateł, powierzchnia biurka, klamki;
-  należy ograniczyć ilość rzeczy noszonych do pracy do niezbędnego minimum (należy minimalizować ślad osobisty w miejscu pracy);
- wszystkie przedmioty osobiste używane podczas pracy (np. okulary, telefony, tablety, długopisy, itp.) powinny być dokładnie odkażone na koniec dnia pracy;
- tam, gdzie jest to możliwe, należy rozważyć pracę przy otwartych oknach (przez cały czas) lub jak najczęściej wietrzyć pomieszczenie (kilka razy dziennie);
- należy unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość;
-  w przypadku wystąpienia objawów chorobowych ze strony układu oddechowego (przeziębienie, kaszel, katar, gorączka) należy skontaktować się z lekarzem i nie należy zgłaszać się do pracy, a jeżeli objawy pojawią się w pracy należy bezwzględnie zastosować maseczkę zakrywającą usta i nos oraz ustalić dalsze postępowanie z przełożonym;
 -  pracownik powinien niezwłocznie poinformować pracodawcę (za pośrednictwem bezpośredniego przełożonego) o podejrzeniu lub rozpoznaniu u niego zachorowania wywołanego wirusem SARS-CoV-2.
- personel w kontaktach z innymi osobami (współpracownicy, pacjenci)  zobowiązany jest przy realizacji wszystkich obowiązków, o ile to możliwe, zachować bezpieczną odległość od rozmówcy, pacjenta, klienta minimum 1,5 metra;
-  w szczególności należy zachować odległość powyżej 1,5 metra od osób z objawami chorobowymi ze strony układu oddechowego (kaszel, kichanie, objawy przeziębienia);
-  do niezbędnego minimum należy ograniczać czas korzystania przez pracowników z przestrzeni wspólnych (np. szatnia, pomieszczenie socjalne, stołówka pracownicza, itp.) oraz unikać wspólnego korzystania z tych przestrzeni w tym samym czasie (np. przez korzystanie z przerw w różnych godzinach);
-  należy unikać, o ile to możliwe ze względu na charakter wykonywanych czynności, przebywania w tym samym pomieszczeniu z innym pracownikiem lub pacjentem powyżej 15 minut; osoby pracujące lub przebywające w jednym pomieszczeniu powinny zachować, o ile to możliwe,  dystans co najmniej 1,5 metra (zalecane 2 metry);
-  do niezbędnego minimum należy ograniczyć czas kontaktu pracowników w przypadku pracy zmianowej albo całkowicie zrezygnować z takiego kontaktu (preferowana wymiana informacji przez telefon, drogą elektroniczną lub na piśmie);
-  w kontaktach interpersonalnych należy unikać wzajemnego dotykania (podawania rąk, przytulania przy powitaniu lub pożegnaniu, itp.);
-  należy zrezygnować z wzajemnego przygotowywania posiłków czy napojów;
-  należy ograniczyć organizowanie bezpośrednich spotkań i narad wewnętrznych; o ile spotkanie są niezbędne, powinny być przeprowadzone przy otwartych oknach z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości pomiędzy osobami (minimum 1,5 metra, zalecane 2 metry);
-   odprawy medyczne, spotkania organizacyjne i konsultacje pomiędzy pracownikami powinny odbywać się w formie telekomunikacji (preferowany kontakt telefoniczny i mailowy oraz narady zdalne);
- polecenia, ustalenia i raporty zaleca się przekazywać, o ile to możliwe, telefonicznie lub drogą elektroniczną;
              - należy ograniczyć do niezbędnego minimum obieg dokumentów papierowych;
 - należy promować wśród pacjentów i klientów załatwianie spraw z wykorzystaniem telefonu i poczty elektronicznej;
  -  w wizytach lub obchodach lekarskich i pielęgniarskich oraz przy realizacji innych świadczeń (przyjęcia do oddziału, udzielanie informacji, procedury medyczne, zabiegowe i inne) powinna uczestniczyć minimalna liczba personelu, wyłącznie niezbędna do wykonania czynności;
 -  zlecenia lekarskie i procedury pielęgniarskie powinny być realizowane w sposób ograniczający do minimum ilość wejść personelu do pokoju pacjenta lub pacjenta do dyżurek i gabinetów zabiegowych oraz w sposób ograniczający do minimum czas kontaktu personelu z pacjentem – o ile taki sposób postępowania nie będzie stwarzał zagrożenia dla stanu zdrowia pacjenta;
   -  także poza pracą pracownicy powinni unikać kontaktu z osobami, u których występują objawy choroby układu oddechowego (należy przy tym pamiętać, że u części osób, szczególnie u dzieci i osób młodych, zakażenie SARS-CoV-2 może być skąpoobjawowe lub bezobjawowe);

                                                                                                                  Dyrektor Sanatorium Włókniarz w Busku - Zdroju.....................................................................................................................................................................................

REGULAMIN PORZĄDKOWY SANATORIUM „WŁÓKNIARZ” W BUSKU - ZDROJU


I. Postanowienia ogólne
1.    Ilekroć w dalszej części regulaminu jest mowa o :
a/ „Sanatorium” – rozumie się przez to Sanatorium „Włókniarz” w Busku –Zdroju,
b/ „Kuracjusz” – rozumie się przez to osobę przyjętą na leczenie  lub pobyt w Sanatorium „Włókniarz” w Busku – Zdroju,  ul. Rokosza 1


II.   Rejestracja i zakwaterowanie
1.    Kuracjusz  przybywający do Sanatorium winien posiadać:
a/ dowód osobisty, lub  inny dokument   pozwalający na ustalenie tożsamości
b/  dokument upoważniający do świadczeń zdrowotnych    w Sanatorium „Włókniarz” w Busku-Zdroju
2.    Przyjęcie kuracjusza do Sanatorium odbywa się w recepcji Sanatorium, gdzie kuracjusz  otrzymując przydział pokoju i miejsca w sali jadalnej zobowiązany  jest do uiszczenia  należnych  opłat  na rzecz  Sanatorium.
3.    Przed otrzymaniem kluczy od pokoju Kuracjusz jest również zobowiązany zapoznać się z niniejszym regulaminem porządkowym i  własnoręcznym podpisem potwierdzić jego przyjęcie


III.  Prawa i obowiązki związane z leczeniem
1.    Kuracjusz zobowiązany jest stosować się do wszystkich wskazówek leczniczych wydanych przez lekarzy i pielęgniarki.
2.    Kuracjuszowi nie wolno przyjmować leków, ani poddawać się jakimkolwiek  innym zabiegom bez zalecenia lub zgody lekarza leczącego bądź lekarza dyżurnego.
3.    Kuracjusz jest zobowiązany zgłaszać się w wyznaczonym terminie na badania lekarskie.
4.    Wydawanie zabiegów następuje wyłącznie na podstawie karty ordynacyjnej. W przypadku zagubienia karty ordynacyjnej kuracjusz winien zgłosić ten fakt do kierownika Zakładu Przyrodoleczniczego, który podejmie stosowne decyzje.
5.    W porze obchodów lekarskich kuracjusze winni przebywać w przeznaczonych dla nich pokojach.

IV. Oddanie rzeczy na przechowanie
1.    Kuracjusz może oddać na przechowanie   pieniądze, papiery wartościowe i cenne przedmioty, w szczególności kosztowności i przedmioty mające wartość naukową lub artystyczną chyba że, zagrażają one bezpieczeństwu, zajmują zbyt dużo miejsca lub posiadają zbyt dużą wartość w stosunku do standardu Sanatorium.
2.    Oddanie rzeczy na przechowanie jest odpłatne. Cennik opłat oraz regulamin przyjęcia rzeczy na przechowanie, znajduje się w Dyrekcji Sanatorium.
3.    Za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych i oddanych na przechowanie, Sanatorium odpowiada w zakresie określonym w przepisach Kodeksu Cywilnego

V.  Prawa i obowiązki związane z pobytem  w   Sanatorium
1.    Na terenie Sanatorium  zabronione  jest:
a/  palenie tytoniu,
b/  nadużywanie alkoholu,
c/  uprawianie gier hazardowych,
d/  przechowywanie przedmiotów
i materiałów niebezpiecznych
e/ przechowywanie artykułów żywnościowych łatwo psujących się, oraz  o intensywnym nieprzyjemnym zapachu
f/ wabienie na teren Sanatorium dziko żyjących
i bezpańskich zwierząt,
g/ przetrzymywanie zwierząt w pomieszczeniach Sanatorium,
h/  używanie w pokojach –z wyjątkiem pomieszczeń do tego specjalnie przeznaczonych – grzejników, żelazek, grzałek, czajników elektrycznych itp. o znacznej mocy lub innych urządzeń które mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa
i/  prowadzenie handlu obnośnego i  obwoźnego
j/ wprowadzanie po godz. 20:00 przez Kuracjusza i pobyt w zajmowanym przez niego pomieszczeniu osób trzecich (nie kuracjuszy) – bez uzyskania na to uprzedniej zgody Sanatorium  
2.    Kuracjusze są zobowiązani do:
    a/ ścisłego przestrzegania przepisów bezpieczeństwa, sanitarnych i przeciwpożarowych
    b/ ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej i ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu na terenie całego obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Naruszenie powyższego zakazu sankcjonowane jest karą finansową w wysokości 500 zł
    c/ w pokojach nie wolno używać grzałek elektrycznych i innych urządzeń nie będących na wyposażeniu pokoju
d/  zamykania i sprawdzania zamknięcia okien, drzwi balkonowych oraz pokoju na klucz na czas nieobecności oraz do oddania kluczy do recepcji,
e/  przestrzegania  ciszy  nocnej  w  godzinach  między 22:00 i 6:00 w okresie od 1.IX. – 30.IV i między 23:00 – 6:00 w  okresie od 1.V. – 31.VIII.
    f/ uzyskania zgody prowadzącego lekarza na udział
    w imprezach rozrywkowych, lub wycieczkach
      g/wnoszenie obowiązujących opłat zgodnie z Zarządzeniami Dyrektora Sanatorium m.in za:
       - późniejsze przyjazdy, wcześniejsze wyjazdy
       - inne usługi zgodnie z cennikiem.
3.    Kuracjusz ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzone przez siebie szkody w mieniu Sanatorium.

VI.  Sankcje  za naruszenie regulaminu
1.      Kuracjusz, który nie stosuje się do postanowień    niniejszego regulaminu a w szczególności nie przestrzega zaleceń objętych programem leczenia i rehabilitacji  albo w sposób szkodliwy dla zdrowia lub uciążliwy dla otoczenia, uporczywie lub złośliwie narusza niniejszy regulamin może być przedterminowo wypisany (usunięty)    z Sanatorium lub wyłączony z leczenia ambulatoryjnego. Osobie takiej w przyszłości można odmówić przyjęcia na pobyt w Sanatorium.
2.    W razie przedterminowego wypisania kuracjusza z Sanatorium z przyczyn określonych w pkt. 1 lub przerwanie przez niego kuracji z przyczyn niezależnych od Sanatorium, kuracjusz jest zobowiązany do pokrycia szkody wyrządzonej Sanatorium z tego tytułu.
3.     W przypadku stwierdzenia naruszenia zakazu określonego w V pkt 1 lit. g – Sanatorium uprawnione jest do przejęcia na przechowanie używanego wbrew zakazowi urządzenia do czasu zakończenia pobytu w Sanatorium. Przejęcie na przechowanie następuje za pokwitowaniem.
VII.  Zasady  parkowania  samochodów  osobowych
1.    Kuracjusz ma prawo korzystać z parkingu strzeżonego  zlokalizowanego na terenie Sanatorium. Parking  ten prowadzi odrębny od Sanatorium podmiot, na własny rachunek.
2.    Zabroniony jest wjazd przez kuracjusza samochodem na teren Sanatorium oraz   pozostawienie samochodu na terenie Sanatorium poza parkingiem, o którym mowa  w pkt.1
3.    W razie niezastosowania się kuracjusza do zakazu o którym mowa w pkt. 2 Sanatorium będzie uprawnione do podjęcia  (łącznie lub osobno) następujących działań:
3.1    założenia blokad na koło samochodu
3.2 usunięcia zaparkowanego samochodu z terenu Sanatorium bez udziału lub zgody kuracjusza, a na jego koszt i ryzyko
3.3   obciążenie kuracjusza karą regulaminową w wysokości 10% najniższego miesięcznego wynagrodzenia pracowników

VIII. Prawa i obowiązki Sanatorium
1.    Do obowiązków Sanatorium należy:
a/  utrzymanie w należytej czystości pokoju i otoczenia
b/  zapewnienie zimnej i ciepłej wody
c/  zapewnienie ogrzewania pomieszczeń w czasie chłodów
2.    Sanatorium zapewnia także:
a/ sprawną, wykwalifikowaną , uprzejmą i dyskretną obsługę kuracjusza b/ bezzwłoczne reagowanie na zgłaszane uwagi dotyczące funkcjonowania urządzeń oraz czystości i porządku
 c/  właściwe  warunki leczenia i wypoczynku
d/ informowanie na tablicy ogłoszeń o funkcjonowaniu komunikacji autobusowej i kolejowej, o imprezach kulturalno – rozrywkowych i innych faktach związanych     z pobytem kuracjusza w Sanatorium
e/  dodatkowe świadczenia, np:
-    budzenie
-    doręczenie korespondencji
-     inne w zakresie obopólnie uzgodnionym co do rodzaju i odpłatności
3.  Sanatorium reprezentowane przez dwie osoby w przypadkach nagłych - losowych  (np. awarie, itp.) ma prawo pod nieobecność kuracjusza wejść do zajmowanego przez niego pomieszczenia.

Dyrektor Sanatorium „Włókniarz" w Busku-Zdroju

Busko-Zdrój dn. 19.08.2021r