REGULAMIN PORZĄDKOWY SANATORIUM „Włókniarz”

W BUSKU - ZDROJU


I. Postanowienia ogólne
1.    Ilekroć w dalszej części regulaminu jest mowa o :
a/ „Sanatorium” – rozumie się przez to Sanatorium „Włókniarz” w Busku –Zdroju,
b/ „Kuracjusz” – rozumie się przez to osobę przyjętą na leczenie  lub pobyt w Sanatorium „Włókniarz” w Busku – Zdroju,  ul. Rokosza 1


II.   Rejestracja i zakwaterowanie
1.    Kuracjusz  przybywający do Sanatorium winien posiadać:
a/ dowód osobisty, lub  inny dokument   pozwalający na ustalenie tożsamości
b/  dokument upoważniający do świadczeń zdrowotnych    w Sanatorium „Włókniarz” w Busku-Zdroju
2.    Przyjęcie kuracjusza do Sanatorium odbywa się w recepcji Sanatorium, gdzie kuracjusz  otrzymując przydział pokoju i miejsca w sali jadalnej zobowiązany  jest do uiszczenia  należnych  opłat  na rzecz  Sanatorium.
3.    Przed otrzymaniem kluczy od pokoju Kuracjusz jest również zobowiązany zapoznać się z niniejszym regulaminem porządkowym i  własnoręcznym podpisem potwierdzić jego przyjęcie


III.  Prawa i obowiązki związane z leczeniem
1.    Kuracjusz zobowiązany jest stosować się do wszystkich wskazówek leczniczych wydanych przez lekarzy i pielęgniarki.
2.    Kuracjuszowi nie wolno przyjmować leków, ani poddawać się jakimkolwiek  innym zabiegom bez zalecenia lub zgody lekarza leczącego bądź lekarza dyżurnego.
3.    Kuracjusz jest zobowiązany zgłaszać się w wyznaczonym terminie na badania lekarskie.
4.    Wydawanie zabiegów następuje wyłącznie na podstawie karty ordynacyjnej. W przypadku zagubienia karty ordynacyjnej kuracjusz winien zgłosić ten fakt do kierownika Zakładu Przyrodoleczniczego, który podejmie stosowne decyzje.
5.    W porze obchodów lekarskich kuracjusze winni przebywać w przeznaczonych dla nich pokojach.

IV. Oddanie rzeczy na przechowanie
1.    Kuracjusz może oddać na przechowanie   pieniądze, papiery wartościowe i cenne przedmioty, w szczególności kosztowności i przedmioty mające wartość naukową lub artystyczną chyba że, zagrażają one bezpieczeństwu, zajmują zbyt dużo miejsca lub posiadają zbyt dużą wartość w stosunku do standardu Sanatorium.
2.    Oddanie rzeczy na przechowanie jest odpłatne. Cennik opłat oraz regulamin przyjęcia rzeczy na przechowanie, znajduje się w Dyrekcji Sanatorium.
3.    Za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych i oddanych na przechowanie, Sanatorium odpowiada w zakresie określonym w przepisach Kodeksu Cywilnego

V.  Prawa i obowiązki związane z pobytem  w   Sanatorium
1.    Na terenie Sanatorium  zabronione  jest:
a/  palenie tytoniu,
b/  nadużywanie alkoholu,
c/  uprawianie gier hazardowych,
d/  przechowywanie przedmiotów
i materiałów niebezpiecznych
e/ przechowywanie artykułów żywnościowych łatwo psujących się, oraz  o intensywnym nieprzyjemnym zapachu
f/ wabienie na teren Sanatorium dziko żyjących
i bezpańskich zwierząt,
g/ przetrzymywanie zwierząt w pomieszczeniach Sanatorium,
h/  używanie w pokojach –z wyjątkiem pomieszczeń do tego specjalnie przeznaczonych – grzejników, żelazek, grzałek, czajników elektrycznych itp. o znacznej mocy lub innych urządzeń które mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa
i/  prowadzenie handlu obnośnego i  obwoźnego
j/ wprowadzanie po godz. 20:00 przez Kuracjusza i pobyt w zajmowanym przez niego pomieszczeniu osób trzecich (nie kuracjuszy) – bez uzyskania na to uprzedniej zgody Sanatorium  
2.    Kuracjusze są zobowiązani do:
    a/ ścisłego przestrzegania przepisów bezpieczeństwa, sanitarnych i przeciwpożarowych
    b/ ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej i ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu na terenie całego obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Naruszenie powyższego zakazu sankcjonowane jest karą finansową w wysokości 500 zł
    c/ w pokojach nie wolno używać grzałek elektrycznych i innych urządzeń nie będących na wyposażeniu pokoju
d/  zamykania i sprawdzania zamknięcia okien, drzwi balkonowych oraz pokoju na klucz na czas nieobecności oraz do oddania kluczy do recepcji,
e/  przestrzegania  ciszy  nocnej  w  godzinach  między 22:00 i 6:00 w okresie od 1.IX. – 30.IV i między 23:00 – 6:00 w  okresie od 1.V. – 31.VIII.
    f/ uzyskania zgody prowadzącego lekarza na udział
    w imprezach rozrywkowych, lub wycieczkach
      g/wnoszenie obowiązujących opłat zgodnie z Zarządzeniami Dyrektora Sanatorium m.in za:
       - późniejsze przyjazdy, wcześniejsze wyjazdy
       - inne usługi zgodnie z cennikiem.
3.    Kuracjusz ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzone przez siebie szkody w mieniu Sanatorium.

VI.  Sankcje  za naruszenie regulaminu
1.      Kuracjusz, który nie stosuje się do postanowień    niniejszego regulaminu a w szczególności nie przestrzega zaleceń objętych programem leczenia i rehabilitacji  albo w sposób szkodliwy dla zdrowia lub uciążliwy dla otoczenia, uporczywie lub złośliwie narusza niniejszy regulamin może być przedterminowo wypisany (usunięty)    z Sanatorium lub wyłączony z leczenia ambulatoryjnego. Osobie takiej w przyszłości można odmówić przyjęcia na pobyt w Sanatorium.
2.    W razie przedterminowego wypisania kuracjusza z Sanatorium z przyczyn określonych w pkt. 1 lub przerwanie przez niego kuracji z przyczyn niezależnych od Sanatorium, kuracjusz jest zobowiązany do pokrycia szkody wyrządzonej Sanatorium z tego tytułu.
3.     W przypadku stwierdzenia naruszenia zakazu określonego w V pkt 1 lit. g – Sanatorium uprawnione jest do przejęcia na przechowanie używanego wbrew zakazowi urządzenia do czasu zakończenia pobytu w Sanatorium. Przejęcie na przechowanie następuje za pokwitowaniem.
VII.  Zasady  parkowania  samochodów  osobowych
1.    Kuracjusz ma prawo korzystać z parkingu strzeżonego  zlokalizowanego na terenie Sanatorium. Parking  ten prowadzi odrębny od Sanatorium podmiot, na własny rachunek.
2.    Zabroniony jest wjazd przez kuracjusza samochodem na teren Sanatorium oraz   pozostawienie samochodu na terenie Sanatorium poza parkingiem, o którym mowa  w pkt.1
3.    W razie niezastosowania się kuracjusza do zakazu o którym mowa w pkt. 2 Sanatorium będzie uprawnione do podjęcia  (łącznie lub osobno) następujących działań:
3.1    założenia blokad na koło samochodu
3.2 usunięcia zaparkowanego samochodu z terenu Sanatorium bez udziału lub zgody kuracjusza, a na jego koszt i ryzyko
3.3   obciążenie kuracjusza karą regulaminową w wysokości 10% najniższego miesięcznego wynagrodzenia pracowników

VIII. Prawa i obowiązki Sanatorium
1.    Do obowiązków Sanatorium należy:
a/  utrzymanie w należytej czystości pokoju i otoczenia
b/  zapewnienie zimnej i ciepłej wody
c/  zapewnienie ogrzewania pomieszczeń w czasie chłodów
2.    Sanatorium zapewnia także:
a/ sprawną, wykwalifikowaną , uprzejmą i dyskretną obsługę kuracjusza b/ bezzwłoczne reagowanie na zgłaszane uwagi dotyczące funkcjonowania urządzeń oraz czystości i porządku
 c/  właściwe  warunki leczenia i wypoczynku
d/ informowanie na tablicy ogłoszeń o funkcjonowaniu komunikacji autobusowej i kolejowej, o imprezach kulturalno – rozrywkowych i innych faktach związanych     z pobytem kuracjusza w Sanatorium
e/  dodatkowe świadczenia, np:
-    budzenie
-    doręczenie korespondencji
-     inne w zakresie obopólnie uzgodnionym co do rodzaju i odpłatności
3.  Sanatorium reprezentowane przez dwie osoby w przypadkach nagłych - losowych  (np. awarie, itp.) ma prawo pod nieobecność kuracjusza wejść do zajmowanego przez niego pomieszczenia.

Dyrektor Sanatorium „Włókniarz" w Busku-Zdroju

Busko-Zdrój dn. 19.08.2021r