REGULAMIN PORZĄDKOWY SANATORIUM „Włókniarz”

W BUSKU - ZDROJU

Aneks nr 1 z dnia 15.06.2020r. do regulaminu porządkowego Sanatorium Włókniarz  w Busku - ZdrojuInformacje dla pacjentów dotyczące bezpieczeństwa w związku z ryzykiem zachorowania powodowanego przez koronawirusa SARS–CoV-2. Działania realizowane są na podstawie zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, WHO oraz innych stosownych służb.

•    Podczas meldowania do Sanatorium i Szpitala Uzdrowiskowego Włókniarz osoby  będą poddawane badaniu temperatury w sposób bezdotykowy i ankietowaniu w kierunku  SARS – CoV-2.  Miedzy innymi wywiad, podwyższona temperatura ciała i/lub objawy infekcji będą podstawą do nieprzyjęcia oraz poinformowania Inspekcji Sanitarnej.
•    Pracownicy Sanatorium Włókniarz  przechodzą kontrolę przed przystąpieniem do pracy. Używamy termometrów bezdotykowych (bramki przy wejściu do obiektu), weryfikacji dokonujemy przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy każdego Pracownika.
•    W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek z niepokojących objawów Pracownicy nie są dopuszczani do pracy.


•    Pracownicy oraz kuracjusze w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić na stołówkę, na zajęcia (pracownicy do pracy). Powinni pozostać w pokoju/ domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania teleporady medycznej.

•    Są prowadzone  systematycznie szkolenia dla naszych Pracowników w zakresie ochrony osobistej i zasad bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem SARS – CoV-2.

•    Na terenie obiektu Sanatorium i Szpitala Uzdrowiskowego Włókniarz mogą przebywać wyłącznie:
I.    pracownicy
II.    pacjenci : 1. skierowani przez NFZ,  
                       2. Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i  Dziennej,
                       3. Poradni Neurologicznej,
                       4.  osoby na leczeniu komercyjnym


•    Na terenie obiektu  należy poruszać się w maseczkach zakrywających usta i nos oraz utrzymując minimalny 2 metrowy dystans pomiędzy osobami.     


•    Pacjenci zobowiązani są posiadać odpowiedni zapas ww.  masek  na czas pobytu.

•    W naszym obiekcie wprowadziliśmy strefy bezpieczeństwa (oznaczenia na posadzkach), aby zachowywać bezpieczny odstęp.

•    Rozmieściliśmy w wielu punktach naszego obiektu instrukcje:
1. mycia rąk,
2. dezynfekcji rąk,              
3. prawidłowego zdejmowania maseczki,
4. prawidłowego zdejmowania rękawiczek
•    Niektóre pomieszczenia w tym recepcja zostały wyposażone przegrody, które odgradzają naszych Gości i Pracowników, celem ograniczenia bezpośredniego kontaktu.


•    Na czas nieobecności w pokoju klucz (ze względów epidemiologicznych) prosimy pozostawić przy sobie nie oddawać do recepcji.


•    Należy zgłaszać się na wezwanie personelu medycznego w wyznaczonym miejscu i czasie.


•    Zakazane jest używanie telefonów komórkowych w trakcie zabiegów.

•    Na zabiegi fizykalne należy zgłaszać się punktualnie o czasie wyznaczonym w karcie zabiegowej. Nie gromadzić się na terenie Zakładu Przyrodoleczniczego. Na zabiegi przychodzić wyłącznie z niezbędnymi przedmiotami.

•    Po zabiegu  następuje  dezynfekcja  stanowiska (wszystkich  przedmiotów, z którymi pacjent miał kontakt w trakcie zabiegu – w tym  leżanka, przybory  i  przyrządy  do  ćwiczeń, ewentualnie elementy  urządzeń  zabiegowych). Prosimy  nie wchodzić  do pomieszczeń  w trakcie  dezynfekcji.


•    Należy często myć ręce mydłem oraz używać płynów dezynfekcyjnych znajdujących się w oznaczonych miejscach na terenie obiektu.

•    Wszystkie powierzchnie, przedmioty są  regularnie dezynfekowane a pomieszczenia wietrzone.


•    Stołówka funkcjonuje w oparciu o wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 13 maja 2020 r. dla funkcjonowania gastronomii w trakcie epidemii SARS-CoV-2.

•    W windzie może znajdować się tylko jedna osoba lub osoby wspólnie mieszkające (NIE DOTYCZY PERSONELU W SYTUACJACH WYŻSZEJ KONIECZNOŚCI).

•    Poza godzinami zabiegów, wizyty u lekarza prowadzącego i czasu  posiłków zaleca się przebywać w swoich  pokojach.  Dozwolone są spacery  na  terenach  zielonych  Sanatorium Włókniarz. Nie dozwolone jest przebywanie w nie swoich  pokojach oraz gromadzenie się na terenie obiektu.

•    Prosimy stosować się do ustnych zaleceń personelu sanatorium – są one podyktowane wyłącznie troską o maksymalne Państwa bezpieczeństwo.

•    Zastrzegamy, że zalecenia mogą ulegać zmianom w zależności od sytuacji epidemiologicznej oraz  w przypadku pojawienia się nowych wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

                                                                                                                            Dyrektor Sanatorium Włókniarz w Busku - Zdroju.....................................................................................................................................................................................I. Postanowienia ogólne

1.Ilekroć w dalszej części regulaminu jest mowa o :

a/ „Sanatorium” – rozumie się przez to Sanatorium „Włókniarz” w Busku – Zdroju,

b/ „Kuracjusz” – rozumie się przez to osobę przyjętą na leczenie lub pobyt w Sanatorium „Włókniarz” w Busku – Zdroju,ul. Rokosza 1

II.Rejestracja i zakwaterowanie

1.Kuracjusz przybywający do Sanatorium winien posiadać:

a/ dowód osobisty, lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości

b/dokument upoważniający do świadczeń zdrowotnych w Sanatorium „Włókniarz” w Busku-Zdroju

2.Przyjęcie kuracjusza do Sanatorium odbywa się w recepcji Sanatorium, gdzie kuracjusz otrzymując przydział pokoju i miejsca w sali jadalnej zobowiązany jest do uiszczenia należnych opłat na rzecz Sanatorium.

3.Przed otrzymaniem kluczy od pokoju Kuracjusz jest również zobowiązany zapoznać się z niniejszym regulaminem porządkowym i własnoręcznym podpisem potwierdzić jego przyjęcie

III.Prawa i obowiązki związane z leczeniem

1.Kuracjusz zobowiązany jest stosować się do wszystkich wskazówek leczniczych wydanych przez lekarzy i pielęgniarki.

2.Kuracjuszowi nie wolno przyjmować leków, ani poddawać się jakimkolwiek innym zabiegom bez zalecenia lub zgody lekarza leczącego bądź lekarza dyżurnego.

3.Kuracjusz jest zobowiązany zgłaszać się w wyznaczonym terminie na badania lekarskie.

4.Wydawanie zabiegów następuje wyłącznie na podstawie karty ordynacyjnej. W przypadku zagubienia karty ordynacyjnej kuracjusz winien zgłosić ten fakt do kierownika Zakładu Przyrodoleczniczego, który podejmie stosowne decyzje.

5.W porze obchodów lekarskich kuracjusze winni przebywać w przeznaczonych dla nich pokojach.

IV. Oddanie rzeczy na przechowanie

1.Kuracjusz może oddać na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe i cenne przedmioty, w szczególności kosztowności i przedmioty mające wartość naukową lub artystyczną chyba że, zagrażają one bezpieczeństwu, zajmują zbyt dużo miejsca lub posiadają zbyt dużą wartość w stosunku do standardu Sanatorium.

2.Oddanie rzeczy na przechowanie jest odpłatne. Cennik opłat oraz regulamin przyjęcia rzeczy na przechowanie, znajduje się w Dyrekcji Sanatorium.

3.Za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych i oddanych na przechowanie, Sanatorium odpowiada w zakresie określonym w przepisach Kodeksu Cywilnego

V.Prawa i obowiązki związane z pobytem w Sanatorium

1.Na terenie Sanatorium zabronione jest:

a/palenie tytoniu,

b/nadużywanie alkoholu,

c/uprawianie gier hazardowych,

d/przechowywanie przedmiotów i materiałów niebezpiecznych

e/ przechowywanie artykułów żywnościowych łatwo psujących się, oraz o intensywnym nieprzyjemnym zapachu

f/ wabienie na teren sanatorium dziko żyjących i bezpańskich zwierząt oraz wprowadzanie i przetrzymywanie ich w pomieszczeniach Sanatorium.

g/używanie w pokojach –z wyjątkiem pomieszczeń do tego specjalnie przeznaczonych – grzejników, żelazek, grzałek, czajników elektrycznych itp. o znacznej mocy lub innych urządzeń które mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa

h/ prowadzenie handlu obnośnego i obwoźnego

i/ wprowadzanie po godz. 2000 przez Kuracjusza i pobyt w zajmowanym przez niego pomieszczeniu osób trzecich (nie kuracjuszy) – bez uzyskania na to uprzedniej zgody Sanatorium

2.Kuracjusze są zobowiązani do:

a/ ścisłego przestrzegania przepisów bezpieczeństwa, sanitarnych i przeciwpożarowych

b/ ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej i ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu na terenie całego obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Naruszenie powyższego zakazu sankcjonowane jest karą finansową w wysokości 500 zł

c/ w pokojach nie wolno używać grzałek elektrycznych i innych urządzeń nie będących na wyposażeniu pokoju

d/zamykania i sprawdzania zamknięcia okien, drzwi balkonowych oraz pokoju na klucz na czas nieobecności oraz do oddania kluczy do recepcji,

e/ przestrzegania ciszy nocnej w godzinach między

2200 i 600 w okresie od 1.IX. – 30.IV i między 2300 – 600

w okresie od 1.V. – 31.VIII.

f/ uzyskania zgody prowadzącego lekarza na udział

w imprezach rozrywkowych, lub wycieczkach

g/wnoszenie obowiązujących opłat zgodnie z Zarządzeniami Dyrektora Sanatorium m.in za:

- późniejsze przyjazdy, wcześniejsze wyjazdy

- inne usługi zgodnie z cennikiem.

3.Kuracjusz ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzone przez siebie szkody w mieniu Sanatorium.

VI. Sankcje za naruszenie regulaminu

1. Kuracjusz, który nie stosuje się do postanowień niniejszego regulaminu a w szczególności nie przestrzega zaleceń objętych programem leczenia i rehabilitacji albo w sposób szkodliwy dla zdrowia lub uciążliwy dla otoczenia, uporczywie lub złośliwie narusza niniejszy regulamin może być przedterminowo wypisany (usunięty)z Sanatorium lub wyłączony z leczenia ambulatoryjnego. Osobie takiej w przyszłości można odmówić przyjęcia na pobyt w Sanatorium.

2.W razie przedterminowego wypisania kuracjusza z Sanatorium z przyczyn określonych w pkt. 1 lub przerwanie przez niego kuracji z przyczyn niezależnych od Sanatorium, kuracjusz jest zobowiązany do pokrycia szkody wyrządzonej Sanatorium z tego tytułu.

3. W przypadku stwierdzenia naruszenia zakazu określonego w V pkt 1 lit. g – Sanatorium uprawnione jest do przejęcia na przechowanie używanego wbrew zakazowi urządzenia do czasu zakończenia pobytu w Sanatorium. Przejęcie na przechowanie następuje za pokwitowaniem.

VII.Zasady parkowania samochodów osobowych

1.Kuracjusz ma prawo korzystać z parkingu strzeżonego zlokalizowanego na terenie Sanatorium. Parking ten prowadzi odrębny od Sanatorium podmiot, na własny rachunek.

2.Zabroniony jest wjazd przez kuracjusza samochodem na teren Sanatorium oraz pozostawienie samochodu na terenie Sanatorium poza parkingiem, o którym mowa w pkt.1

3.W razie niezastosowania się kuracjusza do zakazu o którym mowa w pkt. 2 Sanatorium będzie uprawnione do podjęcia(łącznie lub osobno) następujących działań:

3.1 założenia blokad na koło samochodu

3.2  usunięcia zaparkowanego samochodu z terenu Sanatorium bez udziału lub zgody kuracjusza, a na jego koszt i ryzyko

3.3 obciążenie kuracjusza karą regulaminową w wysokości 10% najniższego miesięcznego wynagrodzenia pracowników

VIII. Prawa i obowiązki Sanatorium

1.Do obowiązków Sanatorium należy:

a/utrzymanie w należytej czystości pokoju i otoczenia

b/zapewnienie zimnej i ciepłej wody

c/zapewnienie ogrzewania pomieszczeń w czasie chłodów

2.Sanatorium zapewnia także:

a/ sprawną, wykwalifikowaną , uprzejmą i dyskretną obsługę kuracjusza

b/ bezzwłoczne reagowanie na zgłaszane uwagi dotyczące funkcjonowania urządzeń oraz czystości i porządku

c/ właściwe warunki leczenia i wypoczynku

d/ informowanie na tablicy ogłoszeń o funkcjonowaniu komunikacji autobusowej i kolejowej, o imprezach kulturalno – rozrywkowych i innych faktach związanych z pobytem kuracjusza w Sanatorium

e/dodatkowe świadczenia, np:

-budzenie

-doręczenie korespondencji

- inne w zakresie obopólnie uzgodnionym co do rodzaju i odpłatności

3. Sanatorium reprezentowane przez dwie osoby w przypadkach nagłych - losowych(np. awarie, itp.) ma prawo pod nieobecność kuracjusza wejść do zajmowanego przez niego pomieszczenia.


Dyrektor Sanatorium „Włókniarz” w Busku-Zdroju

Busko-Zdrój dn. 28.05.2019r.