REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA


Przypominamy, iż od dnia 10 stycznia 2022 r. skierowania dotyczące rehabilitacji leczniczej muszą być obowiązkowo wystawiane w formie elektronicznej.

Dotyczy to WSZYSTKICH zakresów rehabilitacji leczniczej, bez wyjątków.


Wpisanie do harmonogramu przyjęć pacjenta na listę oczekujących na podstawie skierowania w formie papierowej jest możliwe tylko w sytuacji gdy zostało ono wystawione do dnia 9 stycznia 2022 r.

Podstawa prawna:  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej (Dz.U. 2021 poz.2132)

Informacja o kolejce oczekujących

W związku ze stale rosnącą ilością pacjentów zakwalifikowanych na kategorię „pilny” oraz brakiem możliwości zwiększenia potencjału Oddziału aktualnie nie jesteśmy w stanie podać daty przyjęcia na Oddział Rehabilitacji pacjentów z kategorią „stabilny”. Nastąpi to po przyjęciu wszystkich pacjentów z kategorią „pilny” oraz pacjentów z uprawnieniami do leczenia poza kolejnością - są to: kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, działacze opozycji komunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych, weterani poszkodowani w działaniach poza granicami państwa, zasłużeni honorowi dawcy krwi oraz od 01.07.2018r. niepełnosprawni znacznego stopnia.

Sugerujemy sprawdzić możliwości udzielenia świadczenia (rehabilitacji) przez innych świadczeniodawców w pobliżu swojego adresu zamieszkania, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, a także o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia.

W przypadku znacznie krótszego okresu oczekiwania u innego świadczeniodawcy sugerujemy zwrócić się do nas o odesłanie skierowania wraz z dokumentacją w celu złożenia ich w innym miejscu ( u innego świadczeniodawcy).


Informujemy, że zgodnie z Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej w celu otrzymania danego świadczenia można wpisać się wyłącznie na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy.


Kontakt: 41 3707368, ro@wlokniarz.pl